Od 1 lipca wnioski na dobry start

O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach informuje, ¿e od 1 lipca 2018 r.  bêdzie mo¿na sk³adaæ wniosek o ¶wiadczenie dobry start wy³±cznie drog± elektroniczn± przez stronê Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowo¶æ elektroniczn± takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spó³dzielczo¶ci SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spó³dzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank ¦l±ski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spó³dzielcze.

   

OPS poszukuje specjalisty do wykonywania us³ug opiekuñczych 
O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach poszukuje specjalisty do wykonywania: specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

POSZUKUJEMY OSÓB CHÊTNYCH DO PE£NIENIA FUNKCJI RODZINY WSPIERAJ¡CEJ
O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach poszukuje chêtnych do pe³nienia funkcji rodziny wspieraj±cej. 
     

  WA¯NE!
12.02.2018
Kasa O¶rodka od dnia
12 lutego 2018 r. czynna bêdzie wy³±cznie od godz. 11.30 do godz. 14.00. Przypominamy, i¿ kasa znajdowaæ siê bêdzie w budynku Dworca PKP (ul. Plac Dworcowy 1) w punkcie dawnej kasy biletowej. 

Od pa¼dziernika 2018 r. osoby które nie odbior± ¶wiadczeñ pieniê¿nych w terminie okre¶lonym decyzj± administracyjn± bêd± mog³y je odebraæ dopiero w ostatnim dniu czynnej kasy w danym miesi±cu. (Z wy³±czeniem zasi³ków sta³ych, których odbiór bêdzie mo¿liwy w dniu 25. ka¿dego miesi±ca).

ZOBACZ:


ZMIANA SIEDZIBY OPS
12.01.2018
W zwi±zku z remontem budynku O¶rodka Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach przy ul. J. Pi³sudskiego 8 informujemy, ¿e wydzia³y O¶rodka bêd± mie¶ci³y siê przy ul. ¦widnickiej 7 (budynek MZN) oraz przy ul. Plac Dworcowy 1 (teren dworca PKP).

| wiêcej ... |


INFORMACJA 
23.01.2017
O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach informuje, ¿e w zwi±zku z centralizacj± podatku VAT w Gminie i jej jednostkach podleg³ych, od dnia 1.01.2017 roku obowi±zuj± nastêpuj±ce dane do wystawienia faktury:

Nabywca:
Gmina ¦wiebodzice
ul. Rynek 1
58-160 ¦wiebodzice
NIP 884-23-65-249

Odbiorca:
O¶rodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Marsz. J. Pi³sudskiego 8
58-160 ¦wiebodzice


¦wiatowy Dzieñ Bia³ej Laski
18.10.2018
W dniu 17.10.2018r z Okazji ¦wiatowego Dnia Bia³ej Laski mia³o miejsce uroczyste spotkanie cz³onków ¦wiebodzickiego Ko³a Polskiego Zwi±zku Niewidomych. Na uroczysto¶ci by³ obecny Pan Bogdan Ko¿uchowicz- Burmistrz Miasta ¦wiebodzice O¶rodek Pomocy Spo³ecznej reprezentowa³y Pani Izabela Siekierzyñska - Dyrektor O¶rodka Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach oraz Dorota Rychlik.

| wiêcej ... |


O¦WIADCZENIE
12.10.2018
O¶wiadczam, ¿e informacje zawarte w wypowiedzi Pana Paw³a Ozgi, zamieszczone w artykule ”Kandydat prawdê Ci powie” w „ Gazecie ¦wiebodzic” nr 103 (41) 12-18.10.2018 s± nieprawdziwe i ¿±dam ich sprostowania.
 
Nieprawd± jest jakoby Dyrektor O¶rodka Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach „t³umaczy³a siê w s±dzie o stosowanie mobbingu” wobec któregokolwiek z pracowników. W okresie od kiedy zajmujê stanowisko dyrektora O¶rodka Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach zarówno przed S±dem Rejonowym w ¦widnicy IV Wydzia³ Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, jak równie¿ przed ¿adnym innym s±dem nie toczy³a siê sprawa o mobbing w stosunku do pracowników b±d¼ pracownika OPS.
 
Wobec powy¿szego do „Gazety ¦wiebodzic” zostanie wys³ane ¿±danie sprostowania nieprawdziwych informacji, a w przypadku braku reakcji sprawa zostanie skierowana do S±du.

Izabela Siekierzyñska
Dyrektor O¶rodka Pomocy Spo³ecznej
w ¦wiebodzicach


Projekt socjalny "Babie lato"
26.09.2018
Dnia 19.09.2018r. realizowany by³ projekt socjalny "Babie lato". Autorami projektu s± pracownicy socjalni O¶rodka Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach: Izabela Bobowska, Beata Jankiw oraz Aleksandra Jankowska.

| wiêcej ... |


Ogólnopolska Kampania "Zachowaj Trze¼wy Umys³ 2018" - rozstrzygniêta
03.09.2018
Tradycj± sta³o, siê ¿e dzieci i m³odzie¿ z naszego miasta zostaj± laureatami ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trze¼wy Umys³”. W ramach kampanii zorganizowano konkurs literacko-plastyczny "AUTOPORTRET" dla uczniów szkó³ podstawowych oraz gimnazjalistów. 

| wiêcej ... |


¦DS: I Regaty „SPRAWNI niepe³noSPRAWNI ¯EGLARZE”
20.08.2018
Podopieczni ¦rodowiskowego Domu Samopomocy w ¦wiebodzic w dniach 21-25.07.2018r. mieli mo¿liwo¶æ odbycia wspania³ej przygody pod ¿aglami i uczestniczyæ w I Regatach „SPRAWNI niepe³noSPRAWNI ¯EGLARZE” zorganizowanych równolegle do 54 Etapowych Regat Turystycznych. 

| wiêcej ... |


OPS informuje ...
14.08.2018
Z powodu prac remontowych sto³ówka w Szkole Podstawowej nr 3 od 20 sierpnia 2018 bêdzie nieczynna. Osoby zainteresowane pomoc± w formie posi³ków obiadowych dla dzieci mog± ubiegaæ siê o zasi³ek celowy z rz±dowego programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania” na lata 2014-2020 na zakup posi³ków obiadowych.
Prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi O¶rodka Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach, ul. ¦widnicka 7 pok. nr 2 i 3.

Wy¿sze ¶wiadczenia dla osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów
13.08.2018
Rada Ministrów przyjê³a rozporz±dzenie dot. podwy¿szenia ¶wiadczeñ dla rodzin. Po raz pierwszy od 12 lat wzro¶nie zasi³ek pielêgnacyjny. Od 1 listopada 2018 r. wzrosn± kwoty nastêpuj±cych ¶wiadczeñ rodzinnych, podlegaj±cych ustawowej weryfikacji, i wynios±: 

| wiêcej ... |


ROZPORZ¡DZENIE RADY MINISTRÓW
18.07.2018
W dniu 13 lipca 2018 r. opublikowane zosta³o rozporz±dzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot ¶wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej. Rozporz±dzenie ustala nowe zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty ¶wiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej. Od dnia 1 pa¼dziernika 2018 r. bêd± one wynosiæ:
  • dla osoby samotnie gospodaruj±cej – 701 z³;
  • dla osoby w rodzinie – 528 z³;
  • maksymalna kwotê zasi³ku sta³ego – bêdzie wynosiæ 645 z³;
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – bêdzie wynosiæ 308 z³.

PLIK DO POBRANIA:


W odwiedzinach u kolonistów
17.07.2018
W dniu 12.07.2018 r. Izabela Siekierzyñska - Dyrektor O¶rodka Pomocy Spo³ecznej, Aldona Górska - koordynator akcji lato oraz Przewodnicz±ca MKRPA w ¦wiebodzicach, Aneta Todorowska - Kierownik ¦wietlicy ¦rodowiskowej, Alicja £ukaszów - wychowawca ¦wietlicy ¦rodowiskowej, odwiedzili 50 kolonistów wypoczywaj±cych na kolonii w Mrze¿ynie.

| wiêcej ... |


INFORMACJA
13.07.2018
W zwi±zki z realizacj± projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób w wieku do 30 roku ¿ycia pozostaj±cych bez zatrudnienia, znajduj±cych siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powiecie ¶widnickim IV" Powiatowy Urz±d Pracy w ¦widnicy zaprasza pracodawców oraz osoby do 30 roku ¿ycia, zarejestrowanych jako bezrobotne do udzia³u w sta¿ach 

| wiêcej ... |


Lato tu¿, tu¿
04.07.2018
Podczas tegorocznych wakacji Gmina ¦wiebodzie organizuje kolonie letnie dla dzieci i m³odzie¿y. W tym roku w okresie 04.07.2018 - 17.07.2018 dzieci i m³odzie¿ z terenu naszego miasta wypoczywaæ bêdzie w nadmorskiej miejscowo¶ci Mrze¿yno w województwie zachodniopomorskim. Na wakacje do malowniczej nadmorskiej miejscowo¶ci wyjedzie 50 dzieci. Koloni¶ci spêdz± swój pobyt w O¶rodku Wypoczynkowym "Bryza" maj±c zapewnione 4 posi³ki dziennie oraz mnóstwo atrakcji.

| wiêcej ... |


Zakoñczenie Roku w ¦wietlicy ¦rodowiskowej
02.07.2018
Dnia 28.06.2018 (czwartek) dzieci ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej wraz z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu z okazji zakoñczenia roku szkolnego, które odby³o siê w Pizzerii „Roma” w ¦wiebodzicach. Swoj± obecno¶ci± zaszczycili nas Wiceburmistrz Miasta Pan Krystian Wo³oszyn, Wiceprzewodnicz±cy Rady Miasta Pan Jan Klepiec, Dyrektor O¶rodka Pomocy Spo³ecznej Pani Izabela Siekierzyñska a tak¿e Przewodnicz±ca Miejskiej Komisji Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych Pani Aldona Górska.

| wiêcej ... |


¦wietlica na Dniach ¦wiebodzic
19.06.2018
Dnia 16.06.2018 (sobota) dzieci ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej wraz z wychowawcami wziêli udzia³ w barwnym korowodzie z okazji Dni ¦wiebodzic. Dzieci przygotowa³y kolorowe banery oraz inne rekwizyty na t± okoliczno¶æ. 

| wiêcej ... |


¦wietlica ¦rodowiskowa informuje ...
19.06.2018
Od dnia 20.06.2018 r. w ¦wietlicy ¦rodowiskowej Têczowa Gromada przy ul. Parkowej 4 bêd± dostêpne do pobrania nowe karty zg³oszeniowe dziecka na rok szkolny 2018/19. Serdecznie zapraszamy.

Wiêcej informacji pod numerem tel: 74 666 96 36


¦wietlica ¦rodowiskowa informuje ...
06.06.2018
W dniu 07.06.2018 r. od godz. 12.00 w ¦wietlicy ¦rodowiskowej Têczowa Gromada przy ul. Parkowej 4 bêd± dostêpne do pobrania karty na pó³kolonie. Serdecznie zapraszamy.

Wiêcej informacji pod numerem tel: 74 666 96 36


Dzieñ Dziecka w ¦wietlicy
06.06.2018
Dnia 01.06.2018 (pi±tek) wychowankowie ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej wraz z wychowawcami z okazji Dnia Dziecka wybrali siê na kryty basen w ¦wiebodzicach. Dzieci skorzysta³y z wielu rozmaitych wodnych atrakcji, dziêki czemu spêdzili¶my czas w aktywny sposób. Po powrocie na ka¿dego czeka³a niespodzianka w postaci pizzy. Wszyscy doskonale siê bawili - by³ to dzieñ pe³en rado¶ci i u¶miechu.

| wiêcej ... |


Lato tu¿, tu¿
22.05.2018
Podczas tegorocznych wakacji Gmina ¦wiebodzie organizuje kolonie letnie dla dzieci i m³odzie¿y. W tym roku w okresie 04.07.2018 - 17.07.2018 dzieci i m³odzie¿ z terenu naszego miasta wypoczywaæ bêdzie w nadmorskiej miejscowo¶ci Mrze¿yno w województwie zachodniopomorskim. Na wakacje do malowniczej nadmorskiej miejscowo¶ci wyjedzie 50 dzieci. Koloni¶ci spêdz± swój pobyt w O¶rodku Wypoczynkowym "Bryza" maj±c zapewnione 4 posi³ki dziennie oraz mnóstwo atrakcji.

| wiêcej ... |


Ju¿ otwarta JAD£ODAJNIA
21.05.2018
O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach informuje, ¿e od 23 maja 2018 r. w ¦wiebodzicach na Osiedlu Sudeckim (pawilon handlowy – I piêtro) w godzinach od 12.00 – 15.00 bêdzie czynna jad³odajnia prowadzona przez Catering Akademia Smaku.
Jad³odajnia bêdzie ¶wiadczy³a us³ugi w postaci posi³ku obiadowego wy³±cznie osobom doros³ym. Osoby zainteresowane powinny kontaktowaæ siê z pracownikami socjalnymi OPS ul. ¦widnicka 7.

Konkurs z okazji 100. Rocznicy Niepodleg³o¶ci
17.04.2018
Dnia 14.04.2018 dzieci ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej po raz kolejny uczestniczy³y w Miêdzypokoleniowym Turnieju Gry w Chiñczyka, który odby³ siê pod patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Ko¿uchowicza w Klubie Seniora. Ka¿dy z wychowanków otrzyma³ barwny dyplom oraz s³odki upominek. By³ to dzieñ pe³en ¶wietnej zabawy, u¶miechu i pozytywnych wra¿eñ. Z niecierpliwo¶ci± oczekujemy kolejnej edycji tego spotkania.

| wiêcej ... |


¦wietlica na Miêdzypokoleniowym Turnieju Gry w Chiñczyka
17.04.2018
Dnia 14.04.2018 dzieci ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej po raz kolejny uczestniczy³y w Miêdzypokoleniowym Turnieju Gry w Chiñczyka, który odby³ siê pod patronatem Burmistrza Miasta Bogdana Ko¿uchowicza w Klubie Seniora. Ka¿dy z wychowanków otrzyma³ barwny dyplom oraz s³odki upominek. By³ to dzieñ pe³en ¶wietnej zabawy, u¶miechu i pozytywnych wra¿eñ. Z niecierpliwo¶ci± oczekujemy kolejnej edycji tego spotkania.

| wiêcej ... |


¦wietlica na X Turnieju Halowym Pi³ki No¿nej
10.04.2018
Dnia 07.04.2018 (sobota) dru¿yna sportowa w 7-osobowym sk³adzie ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej w ¦wiebodzicach uczestniczy³a go¶cinnie w X Turnieju Halowym Pi³ki No¿nej O¶rodków Kuratorskich w Apelacji Wroc³awskiej, który odby³ siê w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w ¦wiebodzicach.

| wiêcej ... |


W ¦wiebodzicach powstanie mieszkanie chronione.
17.04.2018
W ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za ¿yciem” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej dokona³ podzia³u ¶rodków na utworzenie nowych mieszkañ chronionych. Gmina ¦wiebodzice wnioskowa³a o dofinansowanie w kwocie 51000,00 z³. W ramach Programu powstanie 113 nowych mieszkañ w ca³ej Polsce.

W ¦wiebodzicach mieszkanie chronione zlokalizowane bêdzie przy ulicy Ofiar O¶wiêcimskich 20/3.

Celem dzia³ania Programu jest wsparcie mieszkaniowe dla osób niepe³nosprawnych ze znacznym stopniem niepe³nosprawno¶ci lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobê psychiczn±, upo¶ledzenie umys³owe, ca³o¶ciowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsjê, oraz niewidomych.

| wiêcej ... |


Spektakl „Narkomanka” z Ann± Samusionek
29.03.2018
W dniu 28.03.2018 uczniowie klas siódmych, drugiej i trzeciej gimnazjum wziêli udzia³ w spektaklu "Narkomanka" Barbary Rosiek. W roli g³ównej wyst±pi³a Anna Samusionek przy akompaniamencie wybitnego polskiego kompozytora i muzyka Janusza Yaniny Iwañskiego. 

| wiêcej ... |


Dzieñ Kobiet w ¦wietlicy ¦rodowiskowej
09.03.2018
Dnia 08.03.2018 w ¦wietlicy ¦rodowiskowej z okazji Dnia Kobiet odby³o siê „¦wietlicowe Ma³e SPA”. By³ to dzieñ pe³en atrakcji i niespodzianek - ka¿da m³oda kobieta mog³a skorzystaæ z takich zabiegów kosmetycznych, jak peelingi d³oni, delikatny makija¿ twarzy, malowanie paznokci oraz czesanie w³osów.

| wiêcej ... |


Spotkanie Wielkanocne w ¦wietlicy ¦rodowiskowej
23.02.2018
W dniu 21.03.2018 w ¦wietlicy ¦rodowiskowej odby³a siê uroczysto¶æ, poprzedzaj±ca ¦wiêta Wielkiej Nocy. Swoj± obecno¶ci± zaszczycili nas Burmistrz Miasta ¦wiebodzice Pan Bogdan Ko¿uchowicz, Wiceburmistrz Pan Krystian Wo³oszyn, Wiceprzewodnicz±cy Rady Miasta Pan Jan Klepiec, Prezes Specjalnej Wa³brzyskiej Strefy Ekonomicznej Pan Maciej Badora, Dyrektor O¶rodka Pomocy Spo³ecznej Pani Izabela Siekierzyñska z zastêpc± Panem Robertem Sysa oraz Przewodnicz±ca MKRPA Pani Aldona Górska.

| wiêcej ... |


INFORMACJA
12.03.2018
Z okazji ¦wi±t Wielkanocnych O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach przygotowuje oko³o 320 paczek ¶wi±tecznych o warto¶ci 71,40 z³ w sk³adzie których znajd± siê: kurczak ¶wie¿y, boczek wêdzony parzony, kie³basa bia³a parzona, szynka wêdzona, szynka konserwowa. Paczki ¶wi±teczne bêdzie mo¿na odebraæ 29 marca 2018 roku w godzinach 10.30 – 13.00 przy ul. ¦widnickiej 7 (plac MZN).

Uwaga: Nie ma mo¿liwo¶ci odbioru paczki w innym terminie.


Dzieci ze ¦wietlicy na otwarciu basenu
13.02.2018
Dnia 19.02.2018 dzieci ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej wraz z wychowawcami zostali zaproszeni na uroczyste otwarcie Wodnego Centrum Rekreacji w ¦wiebodzicach. Podczas wodnych zabaw Pan Burmistrz Bogdan Ko¿uchowicz wraz z zastêpc± Panem Krystianem Wo³oszynem rozdali dzieciom pi³ki do gier i zabaw w wodzie. 

| wiêcej ... |


T³usty Czwartek i Walntynki w ¦wietlicy ¦rodowiskowej
13.02.2018
Dnia 08.02. na dzieci ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej czeka³ s³odki poczêstunek w postaci pysznych p±czków z okazji T³ustego Czwartku, a kolejnego dnia odby³o siê oficjalne otwarcie Poczty Walentynkowej oraz wrêczenie rêcznie wykonanych Kartek Walentynkowych. 

| wiêcej ... |


Drugi tydzieñ ferii ju¿ za nami
30.01.2018
Drugi tydzieñ ferii ju¿ za nami - dzieci ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej mia³y okazjê spêdziæ go w niezwykle aktywny sposób. Wychowankowie uczestniczyli w takich wycieczkach oraz atrakcjach jak: wyjazd na lodowisko w ¦widnicy, gry i zabawy na krêgielni OSiR,zajêcia sportowe na sali gimnastycznej, a tak¿e wycieczka do Andrzejówki na sanki, gdzie po zimowej zabawie na ¶wie¿ym powietrzu czeka³ na nas ciep³y posi³ek w postaci kie³basek oraz rozgrzewaj±cej herbaty.

| wiêcej ... |


Pierwszy tydzieñ ferii w ¦wetlicy
22.01.2018
Dnia 15.01.2018 w ¦wietlicy ¦rodowiskowej rozpoczê³y siê ferie zimowe. Pierwszego dnia dzieci mia³y okazjê spotkaæ siê z Komendantem Stra¿y Miejskiej ze ¦wiebodzicach, który przeprowadzi³ rozmowê z wychowankami na temat spêdzania ferii zimowych w bezpieczny sposób.

| wiêcej ... |


Nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny oraz o¶wiadczeñ do wniosku obowi±zuj±ce od 01.01.2018r.
16.01.2018
Informujemy, ¿e od dnia 1 stycznia 2018 r. obowi±zuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz wzory nowych o¶wiadczeñ zgodnie z Rozporz±dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu uniewa¿nienia Karty Du¿ej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegó³owego zakresu informacji, jakie maj± byæ zawarte we wniosku o przyznanie Karty Du¿ej Rodziny (Dz. U. 2017r. poz. 1454). Nowe wzory wniosków, o¶wiadczeñ oraz ww. rozporz±dzenia dostêpne s± na naszej stronie internetowej w zak³adce dotycz±cej Karty Du¿ej Rodziny, dzia³ : pliki do pobrania.

| wiêcej ... |


Karta Du¿ej Rodziny
12.01.2018
Karta Du¿ej Rodziny to potoczna nazwa rz±dowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ¦wiebodzicach zadania z tego zakresu realizowane s± w O¶rodku Pomocy Spo³ecznej.  

| wiêcej ... |


Wigilia w ¦wietlicy ¦rodowiskowej
20.12.2017
Dnia 18.12.2017 w ¦wietlicy ¦rodowiskowej ody³a siê uroczysta Wigilia przed ¦wiêtami Bo¿ego Narodzenia. Swoj± obecno¶ci± zaszczycili nas Burmistrz Miasta ¦wiebodzice Pan Bogdan Ko¿uchowicz, Wiceburmistrz Pan Krystian Wo³oszyn, Przewodnicz±cy Rady Miasta Pan £ukasz Kwadrans wraz z zastêpc± Panem Janem Klepcem, Dyrektor O¶rodka Pomocy Spo³ecznej Pani Izabela Siekierzyñska, Przewodnicz±ca Komisji Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych Pani Aldona Górska, Ksi±dz Józef Siemasz oraz Prezes Wa³brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Maciej Badora.

| wiêcej ... |


¦wietlica na otwarciu Jarmarku Bo¿onarodzeniowego
11.12.2017
Dnia 9.12.2017 Dzieci ze ¦wietlicy ¦rodowiskowej wraz z wychowawcami uczestniczy³y w uroczystym otwarciu Jarmarku Bo¿onarodzeniowego w ¦wiebodzicach. Po powitaniu przez Pana Burmistrza Bogdana Ko¿uchowicza wszyscy wspólnie przeszli¶my w korowodzie ulicami miasta. 

| wiêcej ... |


Nasi Wolontariusze Nagrodzeni
07.12.2017
W dniu 5 grudnia 2017r. w Miejskim Domu Kultury w ¦wiebodzicach obchodzono Miêdzynarodowy Dzieñ Wolontariusza. Jest nam mi³o poinformowaæ, ¿e z ramienia O¶rodka Pomocy Spo³ecznej w ¦wiebodzicach wyró¿nienie otrzyma³o 8 wolontariuszy, którzy na co dzieñ bezinteresownie robi± co¶ dla innych po¶wiêcaj±c w³asny czas.

| wiêcej ... |


 ARCHIWUM WIADOMO¦CI
 ROK: 
| 317-964-7932 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | fibrilla | 2015 | (855) 242-8340 |
| 971-209-3884 |

  

  


2524399355
(718) 783-4113

 

STATYSTYKA odwiedzin:

520-200-0153

|   strona g³ówna  |  7077375573  |

   Copyright © O¦RODEK POMOCY SPO£ECZNEJ w ¦wiebodzicach - Wszelkie prawa zastrze¿one 
  
(507) 590-2861